سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٨-٩- تعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در پروانه هاي ساختماني صادر شده بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در نقاط شهري
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9