سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-25- تعداد مرسولات پستی صادر شده به مقصد خارج از کشور
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9