سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٢6-١١- واحدهاي پستي مورد بهره‌برداري برحسب نوع مالكيت در پايان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9