سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-22- واحدهای پستی مورد بهره برداری و مرسولات جابه جا شده در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3