سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-5- تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9