سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
١٧-٩- متوسط اجاره بهاي ماهانه در قراردادهاي منعقد شده بين موجر و مستأجر دربنگاه هاي معاملات ملكي به ازاء يك متر مربع زير بناي واحد مسكوني درشهر رشت ( ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3