سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-2- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب نوع استفاده در نقاط شهری: (فقره)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9