سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٦-٨ طول شبکه جمع آوري و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهري
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9