سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-5-اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن ، طول شبکه و تعداد انشعاب آب در نقاط روستائي تحت پوشش شرکت هاي آب و فاضلاب روستائي: (متر مکعب - کيلومتر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9