سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-4- اطلاعات مربوط به ظرفیت تأمین، تولید، فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستایی تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب روستایی: (هزار متر مکعب)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3