سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-3- تعداد انشعاب و حجم فروش آب به تفکیک کاربری در نقاط شهری تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری (متر مکعب- فقره)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3