سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-26- مشترکان حقوق بگیر صندوق بازنشستگی بر حسب سال برقراری حکم و نوع آن در پایان سال 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9