سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-24- بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9