سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-22- تعداد مستمری بگیران اصلی تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی و مبلغ پرداختی به آنان: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9