سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-21- کمک های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9