سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-8- تعداد افراد خانوارهای شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسب نوع خویشاوندی (1)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9