سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-7- درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد امام خمینی (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9