سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-5- واحدهای خدمات رسانی، مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی و مبلغ کمک معیشت و سایر پرداختی ها (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9