سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-6- خدمات ارائه شده به مدد جویان توسط کمیته امداد امام خمینی و مبلغ پرداخت شده : (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9