سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-2- تعداد مراکز (غیر دولتی) تحت پوشش معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی و افراد خدمت گیرنده (1)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9