سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٢-٢٢- شاخص قيمت كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي روستايي برحسب گروه هاي اختصاصي،اصلي و برخي از گروه‌هاي فرعي (١٠٠=١٣٩٠)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9