سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
22-1- شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بر حسب گروه های اختصاصی، اصلی و برخی از گروه های فرعی (100=1390)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9