سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک امور و فصول: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9