سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
20-5- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی بر حسب امور : (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9