سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3