سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
20-3- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9