سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
20-1- خلاصه بودجه استانی: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9