سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-16- شرکت کنندگان سازماندهی شده در مسابقات ورزشی بر حسب رشته
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9