سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-15- ورزشکاران سازمان یافته بر حسب رشته های ورزشی، سن و جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9