سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-12- بازدید کنندگان از موزه ها و بناهای تاریخی (نفر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9