سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-6- میزان تولید تله فیلم، برنامه نمایشی و انیمیشن مرکز گیلان به تفکیک حوزه های تولیدی: (دقیقه: ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9