سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-5- میزان پخش خبر و گزارش خبری از شبکه رادیویی مرکز گیلان: (دقیقه: ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9