سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-4- میزان تولید برنامه های تلویزیونی در مرکز گیلان به تفکیک مخاطب: (دقیقه: ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9