سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-3- میزان تولید برنامه های رادیویی مرکز گیلان به تفکیک مخاطب: (دقیقه، ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9