سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٣٣-١٦- تعداد آموزش ديدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان برحسب گروه هاي عمده آموزشي به تفکيک جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9