سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٣٢-١٦- مربيان رسمي وپيماني ومراکز ثابت اداره کل آموزش فني وحرفه اي
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9