سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-29- دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی بر حسب گروه عمده رشته تحصیلی وجنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9