سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٢8-١٦-دانشجویان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي برحسب جنس وشهرستان: سال تحصیلی 94-93
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9