سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-24- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی بر حسب جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9