سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-22- آموزشگران دانشگاهی تمام وقت مؤسسات آموزش عالی بر حسب مرتبه علمی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9