سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-19- قبول شدگان دوره های (1) نهضت سوادآموزی بر حسب جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9