سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-18- فارغ التحصیلان متوسطه دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی و جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9