سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-16- سوادآموزان (1) تحت پوشش دوره های نهضت سوادآموزی در نقاط شهری و روستایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3