سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-15- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره تکمیلی بزرگسال (متوسطه دوره دوم)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9