سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
١٣-١٦-دانش آموزان متوسطه دوره دوم برحسب پايه وشاخه تحصيلي وشهرستان: سال تحصيلي ٩4-١٣٩3
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9