سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-12- دانش آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی متوسطه دوره دوم (1)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9