سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-8- دانش آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره آموزش استثنایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9