سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-6- دانش آموزان (1) و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9