سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-5- دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری بر حسب دوره های تحصیلی و به تفکیک جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9