سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-4- خانوارهای معمولی استان بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد با سواد و بی سواد 1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9